PHONE HOUSE FÖRSÄKRING

En olycka händer så lätt och Phone House Försäkring ger dig den extra trygghet du behöver om något plötsligt och oförutsett skulle hända din mobil eller surfplatta.

En Phone House Försäkring kan du teckna i någon av våra butiker samtidigt som du köper din nya mobil eller surfplatta. Har du redan köpt din mobil eller surfplatta kan du ändå teckna vår försäkring i upp till 14 dagar efter köpet. Vill du skaffa försäkring i efterhand vänder du dig direkt till någon av våra butiker. Vissa produkter kan komma att undantas. För mer information kontakta oss på 0771-11 03 66 (mån-fre 8-17) .

 

Har du redan en försäkring och behöver uppdatera dina betaluppgifter?
Då kan du göra det här

 
FÖRDELAR MED PHONE HOUSE FÖRSÄKRING

Omfattar stöld
Stöld av mobiltelefon, mobilt bredband och laptop.

Omfattar förlust
Förlust av mobiltelefon samt mobilt bredband.

Omfattar olyckshändelser
Skada som beror på otur eller olyckshändelse, till exempel genom att du tappar din mobiltelefonen i golvet och den därefter slutar fungera.

Ersättningsprodukt
Om din skadade produkt inte går att reparera sker ett utbyte mot en ersättningsprodukt av samma modell och märke som du hade. Har produkten utgått ur vårt sortiment ersätts du med en funktionsmässigt likvärdig produkt.

Skydd inom familjen
Gäller även när du lånar ut din mobiltelefon eller surfplatta till någon du känner.

Varför Phone House Försäkring

SKYDDA DIN MOBILTELEFON MOT REN OTUR!

Phone House Försäkring utgör ett kompletterande skydd till produktgarantin och reklamation men även till en hemförsäkring utan allrisktillägg eftersom dessa bland annat inte omfattar olyckshändelser.

Phone House Försäkring gäller även när någon annan i familjen använder produkten och ger skydd även när du är utomlands. Dessutom täcker den kostnader för olovliga samtal och olovligt brukande av tjänster upp till 10 000 kr. I tabellen nedan ser du en jämförelse mellan andra grundskydd och Phone House Försäkring.
Phone House Försäkring
Hemförsäkring
Garanti
Reklamation
Olycka
Försäkringstyp
 
Olycka
Stöld
Förlust
Fuktskada
Phone House Försäkring
Stöld
Försäkringstyp
Olycka
Stöld
Förlust
Fuktskada
Hemförsäkring
Förlust
Försäkringstyp
Olycka
Stöld
Förlust
Fuktskada
Garanti
Fuktskada
Försäkringstyp
Olycka
Stöld
Förlust
Fuktskada
Reklamation


Full täckning


Viss täckning (kan ingå eller ingår i vissa tilläggsförsäkringar)


Ingen täckning

Omfattning

OMFATTNING

Nedan finns exempel på vad Phone House Försäkring omfattar och begränsningar i försäkringsskyddet. Observera att detta inte är de fullständiga försäkringsvillkoren.

EXEMPEL PÅ VAD PHONE HOUSE FÖRSÄKRING OMFATTAR


Stöld av din produkt
Förlust av mobiltelefon eller surfplatta
Skada av din produkt orsakad av yttre omständigheter, inklusive skada på grund av kontakt med vätska
Kostnader för olovliga samtal och olovligt brukande av tjänster upp till 25 000 kr
Tillbehör till din produkt ersätts till ett värde av maximalt 3200 kr
Om din skadade produkt inte går att reparera sker ett utbyte mot en ersättningsprodukt av samma modell och märke som du hade. Har produkten utgått ur vårt sortiment ersätts du med en funktionsmässigt likvärdig produkt. Ersättningsprodukter kan vara reparerade produkter.
Skulle reparationstiden hos vår serviceverkstad överstiga 30 dagar sker ett utbyte mot en ersättnings- produkt. Tiden räknas från det att produkten inkommit till serviceverkstaden och avser ett reparationstillfälle.
Gäller även när någon annan i familjen använder produkten och ger skydd även när du är utomlands.

Öppet köp
Vi tillämpar öppet köp på din försäkring inom 14 dagar från att du har tecknat försäkringen. Försäkringspremien återbetalas inom perioden 14 dagar för öppet köp förutsatt att du inte har upprättat någon skadeanmälan. Har det gått mer än 14 dagar kan du säga upp din försäkring i enlighet med vad som beskrivs i försäkringsvillkoren.

EXEMPEL PÅ VAD PHONE HOUSE FÖRSÄKRING INTE OMFATTAR


Vi täcker ett stort spann av risker, men några täcks inte. De huvudsakliga undantagen listas nedan.Om du inte kontaktat din nätoperatör och spärrat ditt abonnemang inom 24 timmar samt produktens IMEI nummer inom 48 timmar från det att du upptäckte stölden eller förlusten.
Förlust av data på din enhet, som musik, filmer eller bilder.
Alla krav ifall du inte betalt din premie.
Alla krav som anmälts mer än 60 dagar efter skadan, felet, stölden eller förlusten upptäckts.
Stöld eller förlust av din enhet om den med flit lämnats utan uppsikt.
Något ersättningskrav till följd av en tillverkares fel eller återkallande av produkten.
Alla ersättningskrav om produkten har ändrats eller har reparerats av någon annan än tillverkaren eller någon av dess auktoriserade verkstäder.
Det överskjutande beloppet som ska betalas i händelse av tvist.
Listan är inte komplett. För mer information, vänligen se de generella villkoren.


OBS!
Försäkringen är inte giltig om produkten säljs vidare till någon annan person.
Vid ägarbyte återbetalas resterande premie till försäkringshavaren vid uppvisande av försäljnings-/överlåtelsehandling

VIKTIG INFORMATION

Försäkringsperiod
Din Phone House Försäkring börjar gälla från det datum som anges i försäkringscertifikatet (teckningsdatum). Försäkringsperioden framgår av ditt försäkringscertifikat. Försäkringsperioden är antingen 3 månader eller 12 månader. En enskilt trygghetsavtal kan maximalt förlängas till att uppgå till total försäkringsperiod om 5 år från det datum försäkringen tecknas.Premiebetalning
Försäkringspremien för den produkt till vilken du tecknar Phone House Försäkring framgår av ditt försäkringscertifikat. Du kan välja att betala försäkringspremien via autogiro eller återkommande betal-/konto-/kreditkorts debiteringar och försäkringstiden är då 3 månader och förlängs varje gång vi erhåller ny premie. Du kan även välja att förskottsbetala försäkringspremien för ett år. Oavsett ditt val av betalsätt betalas alltid den första premien i butik i samband med tecknandet av försäkringen. Om skada, stöld eller förlust inträffar måste försäkringspremien vara betald för att du ska kunna nyttja ditt försäkringsskydd. Om du inte betalar försäkringspremien i rätt tid, har vi rätt att säga upp försäkringen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse.Aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter
Ersättning förutsätter att du följt aktsamhetskraven, säkerhetsföreskrifterna och övriga krav i försäkringsvillkoren.
Exempelvis:
-Din produkt ska handhas med normal aktsamhet så att skada, stöld eller förlust så långt som möjligt kan förhindras. T.ex. får produkten inte användas i miljöer där det finns en uppenbar risk för skada.
-Du ska använda och underhålla din produkt och dess tillbehör i enlighet med tillverkarens instruktioner. Om aktsamhetskravet eller säkerhetsföreskriften inte följts kan det innebära att ersättning som annars skulle ha utbetalats kan komma att sättas ned med hänsyn till omständigheterna.Ersättningsprodukt
Om din skadade produkt inte går att reparera sker ett utbyte mot en ersättningsprodukt av samma modell och märke som du hade. Har produkten utgått ur vårt sortiment ersätts du med en funktionsmässigt likvärdig produkt. Ersättningsprodukter kan vara reparerade produkter.Vid utbyte av produkt
Din Phone House Försäkring kommer även gälla din ersättningsprodukt såvida det inte sägs upp enligt punkterna 6.2 eller 6.3 i försäkringsvillkoren eller produkten har en annan försäkringsklass än den ursprungliga produkten. Glöm därför inte att teckna en ny Phone House Försäkring i händelse av att det ursprungliga försäkringsskyddet upphör. Om produkten repareras eller byts ut p.g.a. garantifel eller reklamation fortsätter trygghetsavtalet att gälla den reparerade produkten eller utbytesprodukten.Självrisk
Självrisken för den produkt till vilken du tecknar Phone House Försäkring framgår av ditt försäkringscertifikat och erläggs i samband med reparation eller utbyte av den försäkrade produkten. Är du momsredovisningsskyldig betalar du även moms utöver självrisken.Uppsägning
Du kan säga upp din Phone House Försäkring vid vilken tidpunkt som helst om du betalar premien via autogiro eller betal-/konto-/kreditkort genom att meddela Phone House Försäkrings kundservice antingen muntligen eller skriftligen. Försäkringen kommer att löpa försäkringsperioden ut. En helårsförsäkring löper ut efter 12 månader. För vissa produkter erbjuder vi möjlighet till förlängning i samband med försäkringsperiodens utgång. Sådant meddelande kommuniceras skriftligen till dig som kund.Ändring av adress- och betaluppgifter
Om du flyttar, ändrar kontouppgifter, betal-/konto-/kreditkorts uppgifter eller andra uppgifter som är av betydelse för att vi ska kunna nå ut med information om din Phone House Försäkring är det viktigt att du meddelar Phone House Försäkringsavdelning på telefon 0771-11 03 66 eller e-post forsakring@phonehouse.se. snarast efter att ändringen ägt rum.

Faktaruta Produktförsäkringar
Branschbestämmelserna ger dig som konsument 1 års garanti, vilket är en utökad rätt gentemot Konsumentköplagen. Branschbestämmelserna har antagits i samråd med Konsumentverket. För ursprungliga fel har du reklamationsrätt i tre år från inköpet. Bevisbördan vid reklamation för att felet ska ha funnits i produkten redan vid köpet övergår till konsument efter garantitiden. Kontrollera hur lång garanti som medföljer din produkt. Hemförsäkringen kan ha olika villkor för nedskrivning och självrisk. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall. När du tecknar en försäkring hos oss så har du alltid öppet köp, det vill säga att du kan ångra ditt köp av försäkringen inom denna tidsfrist. Faktarutan är fastställd av ElektronikBranschen

Villkor