VAD ÄR ONLINE TRYGGHETSAVTAL?

En olycka händer så lätt och Trygghetsavtal ger dig den extra trygghet du behöver om något plötsligt och oförutsett skulle hända din mobil eller surfplatta.

Ett Trygghetsavtal kan du teckna samtidigt som du köper din nya mobil eller surfplatta i vår webbshop eller i någon av våra butiker. Har du redan köpt din mobil eller surfplatta kan du ändå teckna vårt Trygghetsavtal i upp till 14 dagar efter köpet. Vill du skaffa Trygghetsavtal i efterhand vänder du dig direkt till någon av våra butiker. Vissa produkter kan komma att undantas. För mer information kontakta oss på 0771-11 03 66 (mån-fre 8-17) .Vi har tyvärr tekniska problem med vår telefoni. Vi arbetar med att lösa problemet och ber er åter komma eller kontakta oss via mail. Vi ber om beklagar och hoppas ert tålamod.

FÖRDELAR MED ONLINE TRYGGHETSAVTAL

Omfattar stöld
Stöld av mobiltelefon, mobilt bredband och laptop.

Omfattar förlust
Förlust av mobiltelefon samt mobilt bredband.

Omfattar olyckshändelser
Skada som beror på otur eller olyckshändelse, till exempel genom att du tappar din mobiltelefonen i golvet och den därefter slutar fungera.

Ersättningsprodukt
Om din skadade produkt inte går att reparera sker ett utbyte mot en ersättningsprodukt av samma modell och märke som du hade. Har produkten utgått ur vårt sortiment ersätts du med en funktionsmässigt likvärdig produkt.

Reparation
Skulle reparationstiden hos vår serviceverkstad överstiga 30 dagar ersätter vi dig med en ny produkt. Tiden räknas från det att produkten inkommit till serviceverkstaden och avser ett reparationstillfälle.

Skydd inom familjen
Gäller även när någon annan i familjen använder produkten.

Varför Online Trygghetsavtal

SKYDDA DIN MOBILTELEFON MOT REN OTUR!

Online Trygghetsavtal utgör ett kompletterande skydd till produktgarantin och reklamation men även till en hemförsäkring utan allrisktillägg eftersom dessa bland annat inte omfattar olyckshändelser.

Online Trygghetsförsäkring gäller även när någon annan i familjen använder produkten och ger skydd även när du är utomlands. Dessutom så täcker den kostnader för olovliga samtal och olovligt brukande av tjänster upp till 10 000 kr. I tabellen nedan ser du en jämförelse mellan dessa grundskydd och Online Trygghetsavtal.
Online
Trygghetsförsäkring
Hemförsäkring
Garanti
Reklamation
Olycka
Försäkringstyp
 
Olycka
Stöld
Förlust
Fuktskada
Online Trygghetsavtal
Stöld
Försäkringstyp
Olycka
Stöld
Förlust
Fuktskada
Hemförsäkring
Förlust
Försäkringstyp
Olycka
Stöld
Förlust
Fuktskada
Garanti
Fuktskada
Försäkringstyp
Olycka
Stöld
Förlust
Fuktskada
Reklamation


Full täckning


Viss täckning (kan ingå eller ingår i vissa tilläggsförsäkringar)


Ingen täckning

INFORMATION
Fullständiga villkor för Online Trygghetsavtal finner ni här.


Omfattning

OMFATTNING

Nedan finns exempel på vad Online Trygghetsavtal omfattar och begränsningar i försäkringsskyddet. Observera att detta inte är de fullständiga försäkringsvillkoren.

Läs mer om Online Trygghetsavtal i vår broschyr (pdf)

EXEMPEL PÅ VAD ONLINE TRYGGHETSAVTAL OMFATTAR


Stöld av din produkt
Förlust av mobiltelefon och mobilt bredband
Skada av din produkt orsakad av yttre omständigheter, inklusive skada på grund av kontakt med vätska
Kostnader för olovliga samtal och olovligt brukande av tjänster upp till 10 000 kr
Tillbehör till din produkt ersätts till ett värde av maximalt 1500 kr
Om din skadade produkt inte går att reparera sker ett utbyte mot en ersättningsprodukt av samma modell och märke som du hade. Har produkten utgått ur vårt sortiment ersätts du med en funktionsmässigt likvärdig produkt. Ersättningsprodukter kan vara reparerade produkter.
Skulle reparationstiden hos vår serviceverkstad överstiga 30 dagar sker ett utbyte mot en ersättnings- produkt. Tiden räknas från det att produkten inkommit till serviceverkstaden och avser ett reparationstillfälle.
Gäller även när någon annan i familjen använder produkten och ger skydd även när du är utomlands.
Öppet köp
Du har alltid öppet köp i 14 dagar, vänd dig då till någon av våra butiker.

EXEMPEL PÅ VAD ONLINE TRYGGHETSAVTAL INTE OMFATTAR


Förlust avseende andra produkter än mobiltelefon och mobilt bredband.
Stöld eller förlust av din produkt som beror på att den lämnats utan uppsikt på allmän plats, på annan plats dit fler än en person har tillträde eller till följd av att produkten har lämnats till en för dig okänd person. Se punkt 3.1.4 i villkoren.
Stöld eller förlust av din produkt som inte anmälts till polis eller annan behörig myndighet inom 48 timmar från det att du upptäckte stölden eller förlusten. Se punkt 7.1 i villkoren.
Om du inte kontaktat din nätoperatör och spärrat ditt abonnemang inom 24 timmar samt produktens IMEI nummer inom 48 timmar från det att du upptäckte stölden eller förlusten. Se punkt 7.1 i villkoren.
Om din produkt är beroende av ett SIM-kort och produkten inte innehöll ett SI M-kort vid tidpunkten för stölden, förlusten eller skadan. Se punkt 3.1.20 i villkoren.
Skador på din produkt som orsakats av allmänt slitage, repor, försummat underhåll eller någon annan typ av skada som inte påverkar funktionen hos produkten. Se punkt 3.1.5 (ii)


OBS!
Försäkringen är inte giltig om produkten säljs vidare till någon annan person.
Vid ägarbyte återbetalas resterande premie till försäkringshavaren vid uppvisande av försäljnings-/överlåtelsehandling

VIKTIG INFORMATION

Försäkringsperiod
Ditt Online Trygghetsavtal börjar gälla från det datum som anges i försäkringscertifikatet (teckningsdatum). Försäkringsperioden framgår av ditt försäkringscertifikat. Försäkringsperioden är antingen 3 månader eller 12 månader. Ett enskilt trygghetsavtal kan maximalt förlängas till att uppgå till total försäkringsperiod om 5 år från det datum försäkringen tecknas.Premiebetalning
Försäkringspremien för den produkt till vilken du tecknar Online trygghetsavtal framgår av ditt försäkringscertifikat. Du kan välja att betala försäkringspremien via autogiro eller återkommande betal-/konto-/kreditkorts debiteringar och försäkringstiden är då 3 månader och förlängs varje gång vi erhåller ny premie. Du kan även välja att förskottsbetala försäkringspremien för ett år. Oavsett ditt val av betalsätt betalas alltid den första premien i butik i samband med tecknandet av försäkringen. Om skada, stöld eller förlust inträffar måste försäkringspremien vara betald för att du ska kunna nyttja ditt försäkringsskydd. Om du inte betalar försäkringspremien i rätt tid, har vi rätt att säga upp försäkringen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse.Aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter
Ersättning förutsätter att du följt aktsamhetskraven, säkerhetsföreskrifterna och övriga krav i försäkringsvillkoren. Exempelvis; ? Din produkt ska handhas med normal aktsamhet så att skada, stöld eller förlust så långt som möjligt kan förhindras. T ex får produkten inte användas i miljöer där det finns en uppenbar risk för skada. ? Du ska använda och underhålla din produkt och dess tillbehör i enlighet med tillverkarens instruktioner. Om aktsamhetskravet eller säkerhetsföreskriften inte följts kan det innebära att ersättning som annars skulle ha utbetalats kan komma att sättas ned med hänsyn till omständigheterna.Ersättningsprodukt
Om din skadade produkt inte går att reparera sker ett utbyte mot en ersättningsprodukt av samma modell och märke som du hade. Har produkten utgått ur vårt sortiment ersätts du med en funktionsmässigt likvärdig produkt. Ersättningsprodukter kan vara reparerade produkter.Vid utbyte av produkt
Ditt Online Trygghetsavtal kommer även gälla din ersättningsprodukt såvida det inte sägs upp enligt punkterna 6.2 eller 6.3 i försäkringsvillkoren eller produkten har en annan försäkringsklass än den ursprungliga produkten. Glöm därför inte att teckna ett nytt trygghetsavtal i händelse av att det ursprungliga försäkringsskyddet upphör. Om produkten repareras eller byts ut p g a garantifel eller reklamation fortsätter trygghetsavtalet att gälla den reparerade eller utbytesprodukten.Självrisk
Självrisken för den produkt till vilken du tecknar Online trygghetsavtal framgår av ditt försäkringscertifikat och erläggs i samband med reparation eller utbyte av den försäkrade produkten. Är du momsredovisningsskyldig betalar du även moms utöver självrisken.Uppsägning
Du kan säga upp ditt Online Trygghetsavtal vid vilken tidpunkt som helst om du betalar premien via autogiro eller betal-/konto-/kreditkort genom att meddela Online kundtjänst antingen muntligen eller skriftligen. Försäkringen kommer att löpa försäkringsperioden ut. En helårsförsäkring löper ut efter 12 månader. För vissa produkter erbjuder vi möjlighet till förlängning i samband med försäkringsperiodens utgång. Sådant meddelande kommuniceras skriftligen till dig som kund.Ändring av adress- och betaluppgifter
Om du flyttar, ändrar kontouppgifter, betal-/konto-/kreditkorts uppgifter eller andra uppgifter som är av betydelse för att vi ska kunna nå ut med information om ditt Online Trygghetsavtal är det viktigt att du meddelar Online kundtjänst snarast efter att ändringen ägt rum.

Faktaruta Produktförsäkringar
Branschbestämmelserna ger dig som konsument 1 års garanti, vilket är en utökad rätt gentemot Konsumentköplagen. Branschbestämmelserna har antagits i samråd med Konsumentverket. För ursprungliga fel har du reklamationsrätt i tre år från inköpet. Bevisbördan vid reklamation för att felet ska ha funnits i produkten redan vid köpet övergår till konsument efter garantitiden. Kontrollera hur lång garanti som medföljer din produkt. Hemförsäkringen kan ha olika villkor för nedskrivning och självrisk. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall. När du tecknar en försäkring hos oss så har du alltid öppet köp, det vill säga att du kan ångra ditt köp av försäkringen inom denna tidsfrist. Faktarutan är fastställd av ElektronikBranschen

Villkor

Ersättningsexempel